Ympäristössä tapahtuu

Tulosta sivu

ESQ-yksikkö 

Työturvallisuuden parantamiseksi ja yhteisen turvallisuusjohtamisen kehittämiseksi ympäristö-, laatu- ja työturvallisuustoiminnot keskitettiin vuoden 2019 alussa Nevellä ESQ-yksikköön. Neven ESQ-yksikkö vastaa konsernin ympäristö-, turvallisuus- ja laatuasioiden johtamisesta ja kehittämisestä. ESQ-yksikön yhtenä tehtävänä on konsernin yhteisten toimintatapojen luominen ja hyvien käytäntöjen jalkauttaminen koko konserniin.  

Aitamaantaussuon juurakkopuhdistamo 

Vuonna 2019 Aitamaantaussuon vesienkäsittelyrakenteisiin tehtiin merkittäviä muutoksia, kun toimimaton pintavalutuskenttä poistettiin käytöstä ja tilalle rakennettiin juurakkopuhdistamo. Juurakkopuhdistamolle saatiin ympäristölupa (Dnro PSAVI/1007/2018) 13.3.2019. Ympäristölupapäätös on ensimmäinen Suomessa, jossa on mahdollistettu juurakkopuhdistamon hyödyntäminen vesiensuojelurakenteena turvetuotantoalueella.

juurakkopuhdistamo2 

Kiertotalouspuisto-hanke 

Napapiirin kiertotalouspuisto tulee toimimaan lappilaisten materiaalivirtojen ja toimijayritysten välisenä palvelualustana ja sen tarkoituksena on kiertotalouden alan toimijoiden ja yritysten sijoittuminen keskitetysti samalle alueelle. Napapiirin kiertotalouspuiston toiminta tulee perustumaan teollisiin symbiooseihin, joissa toisen organisaation jäte tai tuotannon sivuvirta muuttuu kustannuserästä arvokkaaksi tuotannon tekijäksi toisessa yrityksessä. Kiertotalouspuisto toteutetaan yhteishankkeena Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n, Napapiirin Residuum Oy:n ja Rovaniemen kaupungin kanssa. 

Hankkeessa etsitään potentiaalisia uusia toimijoita, jotka voivat tarjota palveluja jatkojalostamalla materiaaleja sekä luomalla mahdollisuuksia hyötykäyttää materiaaleja lähellä niiden syntypaikkaa. Kiertotalouspuistossa hyödynnettäviä raaka-aineita voivat olla mm. biojätteet, purkumateriaalit, metsä- ja peltobiomassat, lietteet, tuhka, yhdyskuntajätteen jakeet sekä uusiomateriaalit. 

Hankkeelle on myönnetty vuoden 2019 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 254381 €. 

Jätevedenpuhdistamoiden kuormitus pieneni edellisvuodesta 

Jätevedenpuhdistamoiden kuormitus vesistöön pieneni vuonna 2019 kaikkien parametrien osalta edelliseen vuoteen verrattuna. Yksi merkittävä tekijä kuormituksen pienenemisen osalta on Alakorkalon jätevedenpuhdistamolle tehdyt prosessimuutokset.