kristian4

Vahvasti mukana kiertotaloudessa

Tulosta sivu

Konsernin strategiassa on hyvin vahvasti panostettu kiertotalouden edistämiseen ja uusien kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien toteuttamiseen. Tätä strategista valintaa tukee Rovaniemen kaupungin sitoutuminen kierotalouteen, kun kaupunki julkisti oman alueen kiertotalouden tiekartan viime syksynä.

Napapiirin Kiertotalouspuisto-hankkeen eteenpäin viemistä on jatkettu Napapiirin Residuum Oy:n ja Rovaniemen Kehitys Oy:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda lappilainen kasvualusta arktisen kiertotalouden innovaatioille sekä mahdollistaa kiertotalouteen liittyvän nykyisen yritystoiminnan ja uusien yritystoimintojen kehittyminen, ankkuroitumalla osaksi kiertotalouspuistoa. Hankkeelle saatiin lisäksi merkittävä EAKR- rahoitus Lapin Liitolta. Ensimmäisenä konkreettisena askeleena käynnistettiin viime syksynä biojätteen hyödyntämismahdollisuuksien ja PIMA- jakeiden selvitystyö osana hanketta.

Aiemmin päätetty investointi Rovaniemen ja Lapin jätevesilietteiden käsittelyyn ja ravinteiden talteenottoon valmistui Alakorkaloon viime tilikauden aikana. Jätevesilietteen käsittely lietteenpolttolaitoksessa aloitettiin kesällä 2019. Polttolaitoksen käyttöönotto ja koekäytöt aloitettiin 13.7.2019, pilot-laitoksen käyttöönottovaihe jatkuu vielä vuoden 2020 aikana.

 

Konsernin työturvallisuuden parantamiseksi ja yhteisen turvallisuusjohtamisen kehittämiseksi ympäristö-, laatu- ja työturvallisuustoiminnot keskitettiin perustettuun ESQ-yksikköön 1.3.2019 alkaen. Tämän järjestelyn ja yksikön yksi keskeinen tehtävä sekä tavoite on turvallisuuden ja työturvallisuuden parantaminen. Uuden keskitetyn turvallisuusjohtamisen avulla saimme kaikki konsernin parhaat käytännöt kaikkien liiketoimintojen ja henkilöstön käyttöön osaksi arkeamme.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena kuluneelle vuodelle oli työturvallisuuden parantaminen kaikissa liiketoiminnoissa, ja tavoitteena oli tapaturmaton toimintavuosi. Työturvahavaintoja tehtiin 783 ja turvakierroksia 240 kappaletta. Ennakoivasta havainnoinnista huolimatta konsernissa sattui seitsemän työtapaturmaa. Aloitimme riskien kartoittamisen prosessikohtaisesti, ja jatkamme ennakoivaa riskien tunnistamistyötä tulevina vuosina työkohteissa.

Osana työturvallisuuden yhtenäistämistä ja laatutyön kehittämistä nimettiin kuluneen vuoden aikana konsernin yhteiset pääprosessit (asiakaskokemus, käyttö, kunnossapito, rakennuttaminen ja konsernitoiminnot) ja pääprosesseista vastaavia henkilöit. Tämän muutoksen tavoitteena oli tuoda eri liiketoimintojen työntekijät ja heidän asiantuntemuksensa yhteen kaikkien liiketoimintojen hyödyksi. Haasteena tässä työssä tunnistetiin eri liiketoimintojen prosessien erilaisuus ja voi olla haastavaa löytää yhteisiä prosessin vaiheita sekä toimintamalleja. Vastapainoksi on tunnistettu monia hyötyjä mm. tiedonkulun parantaminen, yhtenäiset käytännöt ja liiketoimintojen siilojen poistuminen. Nyt nimetyt pääprosessien vastuunhenkilöt vastaavat jatkossa oman nimetyn pääprosessien johtamisesta ja kehittämisestä. Tukea tähän työhön antavat prosessivastaavat ja ESQ-tiimi. Konsernin prosessit arviotiin ulkoisen auditoijan toimesta toukokuussa. Konsernilla on käytössään sertifioidut ISO9001 laatujärjestelmää, ISO14001 ympäristöjärjestelmä sekä OHSAS18001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä.

Osana yhtiön toiminnan ja johtamisen kehittämistä toteutettiin laaja henkilöstökysely konsernin henkilöstölle kuluneen vuoden huhtikuussa. Konsernin henkilöstö sai vastattavakseen Corporate Spiritin People Power-henkilöstötutkimuksen. Tutkimustulokset käytiin läpi niin johdon kuin esimiesten kanssa sekä yksikkökohtaisesti jokaisessa toiminnossa. Vastausprosentti oli noussut edellisestä vuoden 2016 lopulla pidetystä tutkimuksesta, ja oli nyt 81 %. People Power-luokitus verrattaessa tuloksiamme Suomen yleisnormiin oli noussut konsernitasolla Välttävä (B) tasolta Tyydyttävä+ (A+) tasolle. Nousua voidaan pitää merkittävänä. Verrattaessa energia-alan normiin, luokitus nousee Hyvälle (AA) tasolle, ja on huomattavasti parempi kuin muissa tutkituissa energia-alan yrityksissä.

Konsernitasolla merkittävän positiivisina asioina verrattuna normiin nousee esille seuraavat asiat: työnantajan tuki ammatilliselle kehittymiselle, oman työn kokeminen hyödylliseksi, palkkatason kilpailukykyisyys ja jatkuva toimintatapojen kehittäminen yksikössä.

Konsernitasolla normitasoa merkittävästi negatiivisempia asioita: tuotteita ja palveluita ei koeta korkealaatuisina, yritystä/konsernia ei olla valmiita suosittelemaan työnantajana, byrokratian määrä on korkeampi ja huhujen määrää yrityksessä/konsernissa ei pidetä vähäisenä.

Napapiirin Infra Oy:n edellisenä toimintavuotena 2018 käynnistetyt YT-menettelyt näkyivät yhtiön toiminnassa alkaneella toimintakaudella 2019. Napapiirin Infra Oy tuotti katujen, vesihuollon, virkistys-, liikunta ja puistoalueiden sekä liikennealueiden rakentamisen, kunnossapidon ja ylläpidon palveluja Rovaniemen kaupungille tammikuun 2019 loppuun saakka. Tämän jälkeen tehtävät siirtyivät uuden alueurakoitsijan hoidettavaksi. Yhtiö keskittyi toimintavuoden aikana vesihuollon kunnossapidon palvelujen tuottamiseen Napapiirin Vesi Oy:lle. Verkostojen rakentamisen ja kunnossapidon työt hoidettiin palvelusopimusten mukaisesti

Napapiirin Infra Oy on tehostanut toimintaansa keventämällä organisaatiorakennettaan, myymällä kalustoaan sekä luovuttamalla osan toimitiloistaan Mäntyvaaran varikkoalueella. Yhtiö kilpailee toimintavuoden 2020 aikana avoimilla markkinoilla vesihuollon käytön- ja kunnossapidon palvelusopimuksista muiden palveluntuottajien kanssa. Yhtiön liiketoiminnan kulurakennetta on syytä edelleen tarkastella, jotta yhtiö menestyisi mahdollisimman hyvin markkinaehtoisessa kilpailussa. Menestyminen edellyttää myös kumppanuusverkoston muodostamista muiden palveluntuottajien kanssa toimintavuoden 2020 aikana.

Maakunnallisten sähkömyyntiyhtiöiden Loiste Sähkönmyynti Oy ja Energiapolar Oy omistajat päättivät yhdistää sähkönmyyntiliiketoiminnan. Energiapolar Oy:n sähkönmyyntiliiketoiminta yhdistettiin 1.3.2019 Loiste Sähkönmyynti Oy:n. Liiketoimintojen yhdistyminen toteutettiin apporttisijoituksena, jolloin luovutuksenantaja merkitsi suunnatulla annilla uusia osakkeita. Energiapolar Oy omistaa 38,25 % Loiste Sähkönmyynti Oy:n osakkeista.

Napapiirin Energia ja Vesi konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden johtamismallia sekä rakennetta selkeytettiin. Tytäryhtiöiden hallitukset kokoontuvat joulukuun 2019 lopulla pidettävien yhtiökokousten jälkeen vain tarvittaessa ja siirtyvät hallinnollisesti sekä operatiivisesti entistä enemmän taustalle. Merkittävät päätökset linjataan jatkossa emoyhtiön hallituksessa. Tytäryhtiöiden hallitukset päättävät jatkossa käytännössä tilinpäätöksen ja budjetin hyväksymisestä. Johtaminen toteutuu emoyhtiön organisaatiokaavion mukaisesti ja pääprossien vastuiden mukaisesti. Jatkossa tytäryhtiöiden hallitukset muodostetaan osakeyhtiölain minimimäärän mukaisesti, yksi hallituksen jäsen ja varajäsen.

Osana johtamismallin muutosta päätettiin selkeyttää myös tytäryhtiörakennetta. Konsernin kaukolämpöliiketoiminta on laajennut viime vuosina maakuntiin ja näköpiirissä on liiketoiminnan laajeneminen edelleen vuonna 2020 Pyhätunturin ja Pelkosenniemen alueelle. Maakuntien kaukolämpöliiketoiminta keskitetään jatkossa yhden tytäryhtiön toiminnaksi. Kolarin Lämpö Oy nimi muutettiin 1.1.2020 Aurora Lämpö Oy:ksi. Savukosken Lämpö Oy:n fuusio sekä Ylläsjärven kaukolämpöliiketoiminnan siirto Aurora Lämpöön käynnistetään vielä tämän vuoden aikana.