piirustukset4 s3

Turvallisuus, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Tulosta sivu

Konsernin työturvallisuuden parantamiseksi ja yhteisen turvallisuusjohtamisen kehittämiseksi ympäristö-, laatu- ja työturvallisuustoiminnot keskitettiin perustettuun ESQ-yksikköön 1.3.2019 alkaen. Tämän järjestelyn ja yksikön yksi keskeinen tehtävä sekä tavoite on turvallisuuden ja työturvallisuuden parantaminen. Uuden keskitetyn turvallisuusjohtamisen avulla saimme kaikki konsernin parhaat käytännöt kaikkien liiketoimintojen ja henkilöstön käyttöön osaksi arkeamme.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena kuluneelle vuodelle oli työturvallisuuden parantaminen kaikissa liiketoiminnoissa, ja tavoitteena oli tapaturmaton toimintavuosi. Työturvahavaintoja tehtiin 783 ja turvakierroksia 240 kappaletta. Ennakoivasta havainnoinnista huolimatta konsernissa sattui seitsemän työtapaturmaa. Aloitimme riskien kartoittamisen prosessikohtaisesti, ja jatkamme ennakoivaa riskien tunnistamistyötä tulevina vuosina työkohteissa.

Yhtiön toiminnan ja johtamisen kehittämiseksi toteutettiin laaja henkilöstökysely konsernin hen-kilöstölle kuluneen vuoden huhtikuussa. Konsernin henkilöstö sai vastattavakseen Corporate Spiritin People Power-henkilöstötutkimuksen. Tutkimustulokset käytiin läpi niin johdon kuin esimiesten kanssa sekä yksikkökohtaisesti jokaisessa toiminnossa. Vastausprosentti oli noussut edellisestä vuoden 2016 lopulla pidetystä tutkimuksesta, ja oli nyt 81 %. People Power -luokitus verrattaessa tuloksiamme Suomen yleisnormiin oli noussut konsernitasolla Välttävä (B) tasolta Tyydyttävä+ (A+) tasolle. Nousua voidaan pitää merkittävänä.

Verrattaessa energia-alan normiin, luokitus nousee Hyvälle (AA) tasolle, ja on huomattavasti parempi kuin muissa tutkituissa energia-alan yrityksissä.

Konsernitasolla merkittävän positiivisina asioina verrattuna normiin nousee esille seuraavat asiat: työnantajan tuki ammatilliselle kehittymiselle, oman työn kokeminen hyödylliseksi, palkkatason kilpailukykyisyys ja jatkuva toimintatapojen kehittäminen yksikössä.

Konsernitasolla normitasoa merkittävästi negatiivisempia asioita: tuotteita ja palveluita ei koeta korkealaatuisina, yritystä/konsernia ei olla valmiita suosittelemaan työnantajana, byrokratian määrä on korkeampi ja huhujen määrää yrityksessä/konsernissa ei pidetä vähäisenä.

Jatkumona laajalle henkilöstötutkimukselle teetettiin esimiehille ja toimihenkilöille laaja osaamis- ja motivaatiokartoitus ulkopuolisen asiantuntijan toteuttamana. Tavoitteena tällä työllä on löytää mahdollisia uusia urapolkuja ja ns. oikeat henkilöt oikeaan paikkaan. Keskustelujen tulosten perusteella pyritään lisäksi tukemaan työntekijöitä ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja motivointiin. Tehdyn selvityksen perusteella pyritään sitouttamaan työntekijöitä monipuolisemmin myös työnantajaan.

Työhyvinvointi ja työterveyshuolto

Työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen edellyttävät onnistumista monissa asioissa. Psykologi-sen turvallisuuden vahvistaminen tukee niin hyvinvoinnin kuin tuottavuudenkin parantumista. Infra-yhtiön identiteetin rakentuminen uudelleen vesihuoltoperusteiseksi YT-neuvotteluiden jälkeen oli keskiössä läpi vuoden. Työkavereina olleita henkilöitä poistui organisaatiosta ja samaan aikaan lopettavia toimintoja ajettiin alas. Tämä heijastui alkuvuoden aikana lukuisina pitkinä sairauspoissaoloina. Infran sairauspoissaolojen määrä nousikin merkittävästi edellisiin vuosiin nähden.

Työterveyshoitaja ja työterveyspsykologi vierailivat kaikissa yksiköissä, teemana kognitiivinen ergonomia. Tietotekninen kehitys ja työn jatkuva muuttuminen ovat luoneet uudenlaisia ergonomisia haasteita, mm. työskentelytilojen ja työvälineiden muuttumisen myötä. Yksikkötapaamisissa työstettiin mm. työtä keskeyttäviä seikkoja, niihin liittyviä kehittämiskohteita ja ratkaisuehdotuksia. Työterveyshuolto antoi suosituksia, joihin yksiköissä tulee tarkemmin pureuduttua ja sopia käytännöistä.

Revontulen henkilöstön siirtyminen noin puolet pinta-alaltaan pienempiin tiloihin vuoden 2020 alussa keskustelutti hyvin paljon tilojen suunnitteluvaiheessa. Henkilöstölle annetaan mahdollisuus laatia yhteiset pelisäännöt tiivistetyissä toimitiloissa toimimiseen.Tämä tapahtuu vuoden 2020 tammikuun aikana työterveyshuollon kanssa yhteistyönä.

Konsernilla on laaja työterveyshuoltosopimus Työterveys Lappica Oy:n kanssa, joka sisältää muun muassa yleislääkäritasoisen sairaanhoidon sekä erikoislääkärikonsultaatiot. Toimivat käytännöt työterveyshuollon ja työnantajan välisessä yhteistyössä koituvat sekä työntekijöiden että viime kädessä työnantajan eduksi. Keskustelu sekä Neven että Infran työterveysorganisaatioiden kanssa on ollut avointa ja rakentavaa.

Neve Oy:n työterveyshuollon kustannukset keskimäärin henkilöä kohti nousivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Kelan kustannusluokkaan 1 kuului 66 (71) % työterveyshuollon kustannuksista. Infra Oy;n työterveyshuollon kustannukset ovat 378 eur/hlö suuremmat kuin emoyhtiössä. Kelan korvausluokkaan 1 kuuluvia kuluja oli n. 60 (55) % työterveyshuollon kustannuksista. Kustannusluokkaan 1 kuuluvat ennalta ehkäisevä työterveyshuolto, muun muassa määräaikaistarkastukset ja työpaikkaselvityskäynnit. Vuonna 2019 erityisesti työterveysyhteistyö kognitiiviseen ergonomiaan liittyen. 

Kustannusluokkaan 2 kuuluvat yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Kelan korvausta ei saa ollenkaan esimerkiksi fysioterapiapalveluiden ostosta. Fyysinen hyvinvointi on tärkeää kun suurin sairauspoissaolojen aiheuttaja on tuki- ja liikuntaelinten vaivat. Tähän haasteeseen vastattiin muun muassa työpiste-ergonomioiden tarkastuksilla, työfysioterapeutin suorittamilla työpistekäynneilläja ohjauksella, asianmukaisella suojavaate ja –välinevarustuksella sekä muiden riskitekijöiden minimoimisella. Riskitekijöitä kartoitetaan työterveyshuollon kanssa yhteistyössä tehtävillä työpaikkakäynneillä sekä henkilöstön tekemin turvallisuushavainnoin. Työnantaja on usean vuoden ajan korvannut kausi-influenssarokotuksen niille henkilöille, jotka haluaa rokotuksen ottaa. Vuonna 2019 tätä mahdollisuutta käytti 48 (57) henkilöä, joista 11 Infrasta.

Konsernissa on tehty sopimus kahden fysioterapiaa tarjoavan yrityksen kanssa. Työnantajan kustannuksella ja työterveyshuollon lähetteellä voi saada 5 kertaa vuodessa tuki-ja liikuntaelinon-gelmiin fysioterapeuttista hoitoa. Tätä mahdollisuutta käytti 23(25) henkilöä. Työssä tarvittavat erityistyösilmälasit korvaa työnantaja tietyin kriteerein. Vuonna 2019 työnantaja kustansi 4 (1) erityistyölasit. Työfysioterapeutti piti 2 (5) kertaa Revontulessa työskenteleville taukotreenin. Taukoliikunta-sovellus Cuckoo on kaikkien toimistotyötä tekevien käytettävissä.

Työterveys- ja turvallisuustoiminta  (OHSAS18001)

TTT-järjestelmän tavoitteena on luoda ja ylläpitää työkulttuuria, jossa työturvallisuus ja sen tin-kimätön noudattaminen koetaan osana hyvää ammattitaitoa. Lisäksi tavoitteena on, että jokai-nen tunnistaa työympäristössään olevat vaarat ja riskit ja raportoi niistä vastuullisesti. Turvalli-suusraportti laadittiin jokaisen kuukauden alussa, ja julkaistiin Nitro-intrassa. ESQ-päällikkö ra-portoi johtoryhmän kokouksissa turvallisuusasioiden kehittymisestä.

Turvallisuushavaintoja/vaaratilanteita raportoitiin konsernissa yhteensä 796 (942), joista 63 (373) tehtiin Infra Oy:ssä. Näistä havainnoista 87 on konsernin ulkopuolisen tahon tekemiä. Mo-net liiketoiminnat olivat ahkeria havaintojen tekemisessä, kuitenkin sekä Energiantuotanto- että Verkot-liiketoiminnat nousee tilastoissa ylimmäksi. Turvavartteja pidettiin konsernissa yhteensä 54 (231), joista 19 (183) Infrassa. Turvakierroksia pidettiin konsernissa yhteensä 240 (389), joista Infran osuus oli 4 (45).Neve Oy:ssä sattui 5 (0) työtapaturmaa, joista 4 (0) johti sairauspissaoloon. Infra Oy:ssä työtapaturmia oli 5 (9), joista 1 (9) johti sairauspoissaoloon. Urakoitsijoille sattui 4 tapaturmaa.

OHSAS18001 –ulkoiset auditoinnit olivat touko-ja lokakuussa. Molemmissa auditoinneissa tuli 2 lievää poikkeamaa.

Virkistystoiminta

Henkilöstölle tarjottavaa virkistystoimintaa on koordinoinut virkistysryhmä. Ryhmäntoiminta supistui vuonna 2018, koska suurin osa virkistysmäärärahasta käytettiin TicketVirike-kortin lataukseen.Keväällä huhtikuussa pidettiin puolen päivän mittainen henkilöstöinfo Arktikumissa. Asiapitoisen ohjelman lisäksi ei tällä kertaa järjestetty muuta virkistystoimintaa. Syksyllä lokakuun loppupuolella järjestettiin vuoden toinen koko päivän kestänyt henkilöstöinfo Ounasvaaran majalla. Uudistetussa konseptissa vuoroteltiin ulkoaktiviteettejä ja sisätiloissa pidettyjä asiapitoisia puheenvuoroja. Mukana oli myös työmaavalvontaa tekevä ulkopuolinen henkilökertomassa näkemyksiä Neve -konsernin kaivuutyömaista.

Ulkoilupuolen aktiviteettien suunnittelusta ja järjestämisestä huolehti Santasport, heidän johdollaan urheiltiin mm. Neven olympialaiset. Pikkujouluja juhlittiin 22.11. Pohjanhovissa, juhlanteemana oli 20-luvun salakapakka. Illan ohjelmasta ja juonnoista vastasi Midnight Sun Burlesque -tanssiryhmä.

Myös oma henkilöstö oli teemaan sopivalla pukeutumisellaan luomassa vanhanajan miljöötä ja toteuttamassa menneiden aikojen tunnelmaa.

Joulukuussa tarjottiin koko henkilöstölle neljässä toimipisteessä jo perinteeksi muodostuneet joulupuurot. Edenredin TicketVirike -liikunta- ja kulttuurikortille ladattiin saldoa 250 eur per henkilö. Työfysioterapeutin vetämiä työmaatreenejä pidettiin Revontulen toimipisteessä 2 kertaa vuoden ai-ana. Cuckoo-taukotreeni -sovellus oli toimistotyötä tekevien saatavilla. Käyttö näytti hiipuvan alkuinnostuksen jälkeen siten, että aktiivisia taukoliikkujia oli vain alle kymmenen.

Muita henkilöstöetuja

Aiemmin jo mainittu lakisääteistä laajempi työterveyshuolto tarjoaa palveluitaan resurssiensa puitteissa. Tämä lakisääteisiä palveluita laajempi työterveyshuolto aiheuttaayritykselle enem-män kustannuksia kuin mitä lakisääteisten velvollisuuksien hoito edellyttäisi, mutta helpottaa muun muassa sairauspoissaolojen koordinointia ja henkilöstön kokonaiskuormitustason seurantaa.

Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus ostaa lounaslippuja, joiden arvo määräytyy kulloinkin voi-massa olevan Verohallinnonravintoedun mukaan. Myös puhelinetuun on mahdollisuus jokai-sella vakituisella ja pidempää määräaikaista työsuhdettatekevällähenkilöllä.

Työaikajoustoihin pyritään muun muassa liukuvaa työaikaa soveltamalla.Vuorotteluvapaalla on ollut vuoden aikana yksihenkilö. Etätyöperiaatteet uudistettiin syksyn aikana. Etätyö mahdollistetaan laajemmalle joukolle, erityisesti niissä tapauksissa kun kyse on tilapäisistä etätyöpäivistä. Säännöllisesti etätyötä tekeviä on konsernissa kymmenisen henkilöä.